fbpx

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.SKLEP.AUTODROMPOMORZE.PL

I DEFINICJE

ODTJ AUTODROM POMORZE – Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Autodrom Pomorze w Pszczółkach (83-032) przy ulicy Żuławskiej 5 zajmujący się świadczeniem Usług polegających na szkoleniu kierowców lub wynajmie toru na przejazd własnym autem należący do Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku (80-067) przy ul. Równej 19/21, NIP 584-22-64-707, REGON 191474505.

VOUCHER – automatycznie wygenerowany dokument zawierający indywidualny Numer Vouchera uprawniający do realizacji Usługi w ODTJ Autodrom Pomorze przez Obdarowanego.

BIURO OBSŁUGI KLIENTA – punkt udzielający informacji Klientom i Obdarowanym. Kontakt z Biurem Obsługi Klienta możliwy jest drogą telefoniczną: 514 059 522 lub mailową: biuro@autodrompomorze.pl. Poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta Obdarowany może umówić się na Realizację Usługi.

SKLEP – sklep internetowy pod adresem www.sklep.autodrompomorze.pl, umożliwiający nabywanie Voucherów na Usługi świadczone przez ODTJ na podstawie niniejszego Regulaminu. Właścicielem Sklepu jest Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku (80-067) przy ul. Równej 19/21, NIP 584-22-64-707.

OBDAROWANY – osoba, która wskazana została przez Klienta. Imię i nazwisko Obdarowanego widnieje na Voucherze.

OKRES WAŻNOŚCI VOUCHERA – okres, przez który Obdarowany może skorzystać z zakupionej Usługi.

NUMER VOUCHERA – ciąg cyfr i liter, jest to unikatowy kod, który identyfikuje zakup konkretnego Vouchera na konkretną Usługę.

USŁUGI – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ODJT – działanie podejmowane przez ODTJ Autodrom Pomorze na rzecz Obdarowanego w zakresie wskazanym na Voucherze.

KLIENT – Konsument lub Przedsiębiorca.

KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego;

PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

UMOWA – umowa sprzedaży Usługi zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim.

SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku (80-067) przy ul. Równej 19/21, NIP 584-22-64-707.

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta.
KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sklepu, w którym gromadzone są dane Klienta, w tym informacje o zakupionych Voucherach. Klient posiadający Konto ma możliwość ponownego wydrukowania zakupionego już Vouchera.

REGULAMIN – niniejszy regulamin, określający zasady zakupu Voucherów za pośrednictwem Sklepu.

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Voucherów.

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Voucherów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep dostępny pod adresem internetowym www.sklep.autodrompomorze.pl prowadzony jest przez Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku (80-067) przy ul. Równej 19/21, NIP 584-22-64-707, adres poczty elektronicznej biuro@autodrompomorze.pl, numer telefonu kontaktowego 514 059 522.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klienta ze Sklepu oraz realizacji Vouchera przez Obdarowanego.
 3. Do korzystania ze Sklepu za pośrednictwem internetu niezbędne jest:
  a) posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów internetu,
  b) skrzynki pocztowej e-mail,
  c) przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www,
  d) oprogramowania umożliwiające obsługę plików w formacie .pdf (do prawidłowego odczytu Vouchera).
 1. Przed nabyciem Vouchera za pośrednictwem Sklepu, Klient zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności oraz Regulaminem Sklepu, a także do przestrzegania treści niniejszego Regulaminu.
 2. Zdjęcia prezentujące usługi mają charakter poglądowy.
 3. Podane w sklepie ceny są cenami brutto.
 4. Realizacja konkretnej Usługi zakupionej w Sklepie może się wiązać z przestrzeganiem odrębnego regulaminu dostępnego na stronie www.autodrompomorze.pl.
 5. Zabronione jest korzystanie przez Klienta ze strony internetowej Sklepu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje lub dobra osobiste osób trzecich.
 6. Klient zobowiązuje się podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu do przestrzegania przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.autodrompomorze.pl korzystanie z usług polegających na:
  a) przeglądaniu informacji zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu,
  b) prowadzeniu Konta,
  c) udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom dokonanie zakupu Vouchera.
 1. Umowa:
  a) o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu,
  b) o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta na adres mailowy: biuro@autodrompomorze.pl.
  c) o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientowi zakup Vouchera jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dokonania zakupu przez Klienta.

III KORZYSTANIE ZE SKLEPU

 1. Proces złożenia Zamówienia i zakupu Voucherów za pomocą Sklepu, możliwy jest na dwa sposoby i składa się z następujących etapów:
  a) bez konieczności zakładania Konta:
 • wybór Usługi świadczonej przez ODTJ oraz dodanie jej do koszyka po uprzednim podaniu imienia i nazwiska Obdarowanego (pole obowiązkowe), treści życzeń dla Obdarowanego (pole nieobowiązkowe) oraz ilości zakupionych Voucherów (pole obowiązkowe);
 • weryfikacja zawartości koszyka po ewentualnym wykorzystaniu kodu promocyjnego;
 • podanie danych do płatności, tj. imienia i nazwiska (pole obowiązkowe), numeru telefonu (pole nieobowiązkowe) oraz adresu e-mail (pole obowiązkowe), na który zostanie wysłany link do pobrania zakupionego Vouchera, a także odpowiedzi na pytanie „Jak tu trafiłeś” (pole nieobowiązkowe, odpowiedzi służą do celów statystycznych);
 • po zaznaczeniu opcji „Stworzyć konto?” możliwe jest utworzenie Konta poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji;
 • przejście do płatności możliwe jest po uprzedniej akceptacji polityki prywatności oraz Regulaminu.

  b) po założeniu Konta:
 • wybór Usługi świadczonej przez ODTJ oraz dodanie jej do koszyka po uprzednim podaniu imienia i nazwiska Obdarowanego (pole obowiązkowe), treści życzeń dla Obdarowanego (pole nieobowiązkowe) oraz ilości zakupionych voucherów (pole obowiązkowe);
 • weryfikacja zawartości koszyka po ewentualnym wykorzystaniu kodu promocyjnego;
 • zalogowanie się do Konta Klienta poprzez podanie loginu i hasła utworzonego przez Klienta;
 • przejście do płatności możliwe jest po uprzedniej akceptacji polityki prywatności oraz Regulaminu.
 1. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  a. nazwę/nazwy Usług w złożonym Zamówieniu,
  b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Usług świadczonych przez ODTJ wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  c. sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,
  d. wybranej metody płatności,
  e. danych kontaktowych Klienta,
  f. imię i nazwisko osoby obdarowanej.
 1. W celu dokonania zakupu Vouchera konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, oraz potwierdzenie zapoznania się z „Pouczeniem o odstąpieniu od umowy”, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 2. Do zawarcia Umowy  sprzedaży dochodzi z chwilą przyjęcia Zamówienia przez system informatyczny Sklepu internetowego, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej. Do Klienta zostaje wygenerowane automatycznie  potwierdzenie przyjęcia Zamówienia.
 3. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcie i przyjęcie Zamówienia (wraz z indywidualnym nr Zamówienia), zawierającą podsumowanie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 4. Klient może wybrać następujące formy płatności za Zamówienie:
  a) tradycyjny przelew bankowy,
  b) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system szybkich płatności, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej.
 1. Klient powinien dokonać płatności za Zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej umowy sprzedaży w terminie do 3 dni roboczych, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej. W przypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności Sprzedawca prześle Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 492 Kodeksu Cywilnego.
 2. W przypadku zakupu vouchera na realizację usługi najmu toru w celu zorganizowania sesji treningowej dla motocyklistów, Klient zobowiązany jest w chwili dokonywania Zamówienia do zapłaty zadatku za usługę w wysokości wskazanej na stronie danego produktu. Zapłata zadatku może nastąpić wyłącznie w formie przelewu bankowego poprzez zewnętrzny system szybkich płatności w e-sklepie. Do zawarcia Umowy  sprzedaży dochodzi z chwilą dokonania zapłaty zadatku przez Klienta. Pozostałą kwotę za usługę (tj. cenę za usługę pomniejszoną o wysokość zapłaconego zadatku) Klient zobowiązany jest zapłacić najpóźniej przed rozpoczęciem realizacji usługi w kasie Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy Autodrom Pomorze w Pszczółkach – gotówką lub kartą płatniczą.
 3. Zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej. W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała; jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi. W razie rozwiązania umowy zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony. Zastrzeżenie zadatku nie wyłącza uprawnień Klienta będącego Konsumentem, przysługujących mu na podstawie art. 27 w zw. z art. 28 ust. 2 Ustawy o Prawach Konsumenta, tj. prawa do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, o którym mowa w pkt VII poniżej.
 4. Strony wskazują, że niewykonanie umowy z powodu wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (do jakich należą temperatura powietrza poniżej 10 ° C lub silne opady deszczu) w dacie realizacji usługi najmu, stanowią siły wyższej która jest okolicznością niezależną od obu stron. W takim wypadku zadatek nie przepada i powinien być zwrócony Najemcy w takiej wysokości, w jakiej został wpłacony.
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Voucherów, następuje poprzez przesłanie ich Klientowi na podany adres e-mail.
 6. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

IV REJESTRACJA KONTA

 1. Zakładanie Konta składa się z następujących etapów:
  a) zaznaczenie opcji „Stworzyć konto?” w zakładce Koszyk;
  b) wypełnienie Formularza Rejestracji poprzez podanie logonu i adresu e-mail;
  c) po wypełnieniu Formularza Rejestracji Klient otrzyma na adres e-mail powiadomienie o utworzeniu Konta z tymczasowym hasłem. Zarówno hasło jaki i login mogą zostać zmienione przez Klienta w dowolnym momencie.
 2. Z chwilą dokonania Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Usługodawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Konta na zasadach określonych w Regulaminie. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Umowa może zostać rozwiązana w dowolnym momencie poprzez przesłanie wypowiedzenia na adres poczty elektronicznej biuro@autodrompomorze.pl. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą przesłania przez Usługodawcę potwierdzenia usunięcia Konta.
 3. Klient nie może posiadać więcej niż jedno Konto przypisane do jednego adresu poczty elektronicznej. Klientowi nie wolno korzystać z Kont innych zarejestrowanych Klientów oraz udostępniać innym osobom możliwość korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła służące dostępowi do Konta.
 4. Klient zobowiązany jest zachować hasło do Konta w tajemnicy i zabezpieczyć je przed ujawnieniem. Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Usługodawcę, jeśli dane dostępowe do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie i wyjaśnić okoliczności ich przejęcia.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne wpisanie danych, uniemożliwiających wystawienie Vouchera lub zalogowanie do Konta.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Klientowi, Obdarowanemu lub osobie trzeciej wskutek nieprawidłowego zabezpieczenia danych,
  w szczególności poprzez udostępnienie przez Klienta loginu i hasła do Konta osobom nieuprawnionym.

V NABYWANIE VOUCHERÓW

 1. Sprzedaż internetowa Voucherów odbywa się za pośrednictwem Sklepu.
 2. Klient dokonuje płatności za zakupione Vouchery za pomocą systemu płatności Przelewy24 lub za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego.
 3. Link do pobrania zakupionego Vouchera wysyłany jest na podany w procesie zakupu adres e-mail.
 4. W przypadku dokonania przez Klienta płatności za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego, link do pobrania zakupionego Vouchera zostanie wysłany najpóźniej po 2 dniach (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty zaksięgowania płatności.
 5. Na każdą zakupioną Usługę świadczoną przez ODTJ Klient otrzymuje osobny Voucher.
 6. Realizacja kuponów zniżkowych odbywa się poprzez wpisanie kodu kuponu na stronie koszyk, przed dokonaniem płatności.

VI REALIZACJA VOUCHERÓW

 1. Voucher jest dokumentem upoważniającym Obdarowanego do skorzystania z Usługi świadczonej przez ODTJ na nim opisanej, w terminie ważności Vouchera.
 2. Celem realizacji Vouchera Obdarowany dokonuje rezerwacji terminu e-mailem w Biurze Obsługi Klienta ODTJ Autodrom Pomorze podając Numer Vouchera, nie później niż na 14 dni przed upływem ważności Vouchera. Obdarowany jest uprawniony do zmiany terminu realizacji usługi najpóźniej trzy dni robocze przed ustalonym terminem wyłącznie w okresie ważności Vouchera, poprzez wysłanie powiadomienia drogą e-mailową. W przypadku nie stawienia się na szkoleniu lub nie odwołania terminu realizacji usługi albo jego zmiany z naruszeniem powyższego zapisu, Voucher uważa się za zrealizowany.
 3. Voucher jest ważny przez okres wskazany w opisie konkretnej Usługi świadczonej przez ODTJ dostępnej w Sklepie. Okres ważności jest również widoczny na Voucherze.
 4. Warunkiem realizacji Usługi świadczonej przez ODTJ Autodrom Pomorze wskazanej na Voucherze jest przedstawienie przez Obdarowanego w Biurze Obsługi Klienta wydrukowanego Vouchera lub podanie unikatowego Numeru Vouchera wraz z imieniem i nazwiskiem Obdarowanego.
 5. Obdarowany może przekazać swój Voucher do realizacji Usługi innej osobie, z zaznaczeniem, że wskazany na Voucherze Obdarowany przesłał drogą e-mail na adres biuro@autodrompomorze.pl dane nowego Obdarowanego (jego imię i nazwisko);
 6. W przypadku Voucherów na szkolenie z Doskonalenia Techniki Jazdy motocyklem ich wykorzystanie uzależnione od oceny warunków atmosferycznych w dniu realizacji usługi najmu (temperatura poniżej 10° C, silne opady uniemożliwiające jazdę), której dokonują pracownicy ODTJ Autodrom Pomorze.
 7. Zwrot wpłaty za Voucher przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem, jeśli Umowa sprzedaży została zawarta na odległość, w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

VII ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ Z KLIENTEM BĘDĄCYM KONSUMENTEM

 1. Zgodnie z art. 27 w zw. z art. 28 ust. 2 Ustawy o Prawach Konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży Vouchera na odległość, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość (tj. za pośrednictwem e-maila) bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia zakupu Vouchera.
 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu na jeden z dwóch podanych poniżej adresów:
  a) Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Autodrom Pomorze w Pszczółkach (83-032),
  ul. Żuławska 5;
  b) poczty elektronicznej: biuro@autodrompomorze.pl
 1. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Klient będący Konsumentem może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, lub poprzez złożenie jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym poinformuje on Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy.
 2. Zwrot wszystkich otrzymanych od Klienta będącego Konsumentem płatności zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.
 3. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta będącego Konsumentem w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzi się on na inne rozwiązanie, a nie wiąże się to z żadnymi kosztami dla Klienta będącego Konsumenta.
 4. Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zgodnie z art. 38 pkt 1 Ustawy o Prawach Konsumenta, nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w wypadku umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia usługi przez Sprzedawcę, utraci prawo do odstąpienia od Umowy.

VIII REKLAMACJE

 1. W przypadku, gdy zdaniem Obdarowanego będącego Konsumentem sposób realizacji usług nie jest zgodny z Umową, ma on prawo do złożenia reklamacji w terminie 7 dni od dnia skorzystania z Usług/Usług świadczonych przez ODTJ lub dnia, w którym Usługi/ Usługi świadczone przez ODTJ miały zostać świadczone zgodnie z Umową.
 2. Reklamację można składać na jeden z dwóch podanych poniżej adresów:
  a) Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Autodrom Pomorze w Pszczółkach (83-032)
  ul. Żuławska 5;
  b) poczty elektronicznej: biuro@autodrompomorze.pl
 3. W celu usprawnienia procedury rozpatrywania reklamacji, reklamacja powinna m.in. wskazywać:
  a) imię i nazwisko Obdarowanego;
  b) wskazanie, której Usługi/Usługi świadczonej przez ODTJ dotyczy reklamacja;
  c) opis zastrzeżeń dotyczących Usług/Usług świadczonych przez ODTJ;
  d) datę zakupu Vouchera.
 1. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji i w tym terminie Obdarowany będący Konsumentem otrzyma odpowiedź na złożoną przez niego reklamację w formie pisemnej lub na podany adres e-mail.
 2. Zgodnie z art. 32 Ustawy o Pozasądowym Rozwiązywaniu Sporów Konsumenckich Usługodawca wskazuje, że w przypadku gdy w następstwie złożonej reklamacji przez Obdarowanego będącego Konsumentem spór nie został rozwiązany, Usługodawca przekaże Obdarowanemu będącemu Konsumentem na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o:
  a) zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo;
  b) odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

  Jednocześnie, jeżeli Usługodawca nie złoży żadnego oświadczenia, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 1. Usługodawca informuje, że Obdarowanemu będącemu Konsumentem przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń m.in.:

  a) poprzez działania mediacyjne wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej;
  b) przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektoratach handlowych;
  c) przez podmioty uprawnione do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, wpisane do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

IX OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku (80-067) przy ul. Równej 19/21, NIP 584-22-64-707.
 2. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 3. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim, ale może powierzać ich przetwarzanie, w szczególności w celu ich przechowywania na serwerze oraz realizacji Usługi.
 4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 5. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii znajduje się w polityce prywatności dostępnej pod adresem:  www.sklep.autodrompomorze.pl/polityka-prywatnosci.

X PRZERWY TECHNICZNE I AWARIE

 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Sklepu.
 2. Usługodawca ma prawo dokonywać czasowych przerw technicznych w szczególności w celu przeprowadzania prac konserwacyjnych, uaktualnień Sklepu, a także minimalizowania potencjalnego ryzyka wystąpienia awarii lub błędów technicznych.
 3. W każdym przypadku Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych oraz aby przerwy techniczne w możliwie najmniejszym stopniu ograniczały dostęp Klientów do Sklepu.
 4. Przez awarię techniczną rozumie się sytuację, w której wszyscy lub przeważająca większość Klientów utraciła możliwość korzystania ze Sklepu, a w szczególności utraciła możliwość logowania się do Sklepu i zakupu Usługi świadczonej przez ODTJ.
 5. Przez błąd techniczny rozumie się każdy problem techniczny dotyczący funkcjonowania Sklepu, nie będący awarią techniczną w rozumieniu punktu 4. powyżej.

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Unieważnienie jednego punktu z Regulaminu nie wyłącza przestrzegania pozostałych.
 2. Wszelkie sprawy nieujęte w Regulaminie rozpatruje Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 11-04-2022.

Do pobrania: Wniosek o zwrot niewykorzystanej wpłaty