Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

Administrator

Administratorem Pani/Pana danych jest Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku, ul. Równa 19/21, 80 – 067 Gdańsk, zwany dalej PORD. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: pord@pord.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Inspektor ochrony danych Zgodnie z art. 37 RODO został wyznaczony Inspektor ochrony danych.
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, Pawłem Pogorzelskim pod adresem e-mail: iod@pord.pl.

Cele i podstawy przetwarzania

 Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

• przeprowadzenia szkolenia w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy Autodrom Pomorze na podstawie:

− art. 6 ust.1 lit. b RODO, tj. wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

− art. 9 ust. 2 lit a RODO, tj. na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w dokumentacji załączonej do wniosku o zwrot niewykorzystanej wpłaty;

• w celu wystawienia faktury/rachunku oraz archiwizacji tej dokumentacji na podstawie:

− art. 6 ust.1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na mocy niżej wymienionych aktów prawnych:

> ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U z 2019 r., poz. 351)

> ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U z 2019 r. poz. 553)

• obsługi reklamacji w przypadku, gdy Użytkownik złoży taką reklamację,

• realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO): marketingu produktów lub usług własnych,

dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń lub obrony przed nimi (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

  • zgody na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO, jeśli nie mamy innej podstawy do przetwarzania danych, w celu wysyłania newslettera, jeśli osoba, której dane dotyczą się do niego zapisze.

Jakie dane gromadzimy?

Imię (imiona i nazwisko), nr telefonu, adres e-mail

Wymagamy podania imienia, nazwiska oraz adresu e-mail. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne.
Wykorzystujemy te dane do wykonania dostawy zamówionych przez Panią/Pana voucherów.
Danych kontaktowych używamy również w celu potwierdzenia złożenia zamówienia, powiadomienia Pani/Pana o zaksięgowaniu płatności, o nadaniu przesyłki, o zmianach w zamówieniu, o braku płatności, a także do kontaktu w przypadku, gdy nie udało się Pani/Panu wysłać zamówienia, a na ekranie finalizacji zamówienia wpisane zostały dane adresowe.
Na życzenie zamawiającego wystawiamy fakturę VAT. Wówczas prosimy o przesłanie, za pośrednictwem poczty elektronicznej (biuro@autodrompomorze.pl), danych odbiorcy faktury. Jesteśmy ustawowo zobligowani do tworzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego, który zawiera dane kontrahentów i jest przekazywany Administracji Podatkowej.
Możemy być zobligowani do przekazania danych na żądanie uprawnionych do tego ustawowo instytucji państwowych, takich jak Policja, Prokuratura, Sąd.
Adres IP

W momencie składania u nas zamówienia, użytkownik zakłada konto lub loguje się do swojego konta. Wówczas zapisujemy adres IP użytkownika, żeby w razie jakichkolwiek wątpliwości co do tego, kto złożył zamówienie, wprowadził w nim zmiany, zarejestrował się, móc  te wątpliwości rozstrzygnąć.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, które świadczą usługi na rzecz PORD, na podstawie wiążących umów, związane z dostępem do danych osobowych. Są to:

– podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych,

– podmioty działające na podstawie przepisów prawa.

 Informacje o przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres 6  lat od momentu dokonania zakupu.

Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo do:        

a) dostępu do treści swoich danych osobowych,

b) prawo do ich sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c) usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej

d) ograniczenia przetwarzania danych

e) prawo do przenoszenia danych

f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem w granicach określonych przepisami.

g) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO

Odrębnie ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ochrony danych osobowych:

• Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W ramach tego uprawnienia należy podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie Pani/Pan uznaje za naruszające prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. W zakresie uregulowanym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego jest obligatoryjne. Brak niezbędnych danych skutkować będzie nieuwzględnieniem uczestnika w szkoleniu.

Podanie danych osobowych szczególnych kategorii (tzw. danych wrażliwych) jest dobrowolne i może nastąpić na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO w oparciu o pisemną zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak PORD może uwzględnić złożony wniosek tylko w przypadku uprawdopodobnienia przyczyny losowej, uzasadniającej zwrot niewykorzystanej wpłaty. W każdej chwili może Pani/Pan wycofać swoją zgodę, w tym zażądać, aby PORD już nie przetwarzał danych osobowych, zawartych w załączonych dokumentach do wniosku, pisząc mail na adres pord@pord.pl lub listownie na adres Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku, ul. Równa 19/21, 80-067 Gdańsk. Proszę pamiętać, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO

Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

CZ. 2 COOKIES W SKLEPIE, ANALITYKA I PROMOCJA

Pliki Cookies w sklepie internetowym

  1. Pliki Cookies (ciasteczka)  to dane informatyczne, między innymi pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa może wysyłać do serwera przy każdorazowym odwiedzeniu naszej strony internetowej i które przechowywane są w urządzeniu końcowym (laptopie, na karcie smartfona) użytkownika sklepu internetowego.
  1. Pliki Cookies dostarczają nam danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Należy mieć jednak świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu.
  2. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowe
  3. Korzystamy z plików Cookies w celu:
  • zapamiętania zawartości koszyka i ustawień na stronie naszego sklepu,
  • odpowiedzi na pytania zadane poprzez czat,
  • uwierzytelnienia użytkownika, dzięki czemu nie trzeba się logować przy przejściu między podstronami,
  • lepszego dostosowania treści strony,
  • analizy statystycznej ruchu na stronie.

Pozostając na stronie, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie tej technologii.

Analityka

Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) oraz z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany  do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepie Internetowym. Dane te nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

Materiały promocyjne

Materiały reklamowo – promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach, rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą wyłącznie oferty naszego Sklepu.